Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Postępowanie wszczyna się na wniosek ( dostępny na stronie Urzędu Gminy Kłomnice) podmiotu ubiegającego się o zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, zgodnego z Kodeksem postępowania administracyjnego, zezwolenie (wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat) wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na które przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391) wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
  3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
  4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
  5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
  6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku: zaległości podatkowych ( druk z Urzędu Skarbowego) i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (z ZUS-u), w oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"),

- Odpis z rejestru przedsiębiorców (wpis do KRS),

- Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (umowa),

- Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z potwierdzeniem przeprowadzonych badań technicznych,

- Dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, gdzie jest zaplecze techniczne,

- Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.2006, Nr 225, poz. 1635, ze zmianami).

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 107 zł.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Zezwolenie o udzielenie świadczenia usług w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydawane jest podstawie art. 7 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391)

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.doc)Wniosek [Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług] 37 kB
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.pdf)Wniosek [Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług ] 75 kB
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.doc)Wniosek[Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług]37 kB
Pobierz plik (wniosek-nieczystosci_ciekle.pdf)Wniosek[Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług ]75 kB

Ostatnie aktualnosći