Gospodarka komunalna

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kłomnice,

- zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Słowa kluczowe:

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice