Podatki

Podatki w 2017 roku

Stawki podatku nieruchomości na rok 2017 obowiązujące na terenie Gminy Kłomnice.

1. OD GRUNTÓW

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni 0,84 zł
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,54 zł
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni 0,20 zł
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni 2,98 zł

 

2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

 1. mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej 0,70 zł
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej 19,00 zł
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej 10,59 zł
 4. zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych od 1m² pow. użytkowej 4,61 zł
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow. użytkowej 4,16 zł oraz 2 % wartości budowli

Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 174.XXVII.2016 z dn. 24 listopada 2016r.

Podatek rolny

Podatek rolny stanowi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta dla gospodarstw rolnych oraz 5 dt żyta dla posiadających grunty do 1 ha. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 cena ta wyniosła 52,44 zł za 1 dt. W związku z tym stawka podatku rolnego w roku 2017 wynosi:

 • 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych
 • 262,20 zł dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków (do 1ha pow.)

 

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na rok 2017 wynosi 42,0222 zł z 1 ha powierzchni.

Stanowi ona równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wyniosła 191,01 zł.

 

Stawki podatku od środków transportowych pozostawiono niezmienne w stosunku do roku 2016. Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały uchwały nr 173.XXVII.2016 z dn. 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.