Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłomnice tworzy i prowadzi Wójt Gminy Kłomnice od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłomnice jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Kłomnice na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:


1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz.1337) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także :

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa wynosi 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 9 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391).

- Ustawa z dnia 1 lipca 2011 (Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz.1337) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.doc)Oświadczenie [ ] 29 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.pdf)Oświadczenie [ ] 57 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.doc)wniosek_rdr.doc [ ] 30 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.pdf)Wniosek [ ] 67 kB

 

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.doc)Oświadczenie[ ]29 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_rdr.pdf)Oświadczenie [ ]57 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.doc)wniosek_rdr.doc[ ]30 kB
Pobierz plik (wniosek_rdr.pdf)Wniosek[ ]67 kB

Ostatnie aktualnosći