Wiadomości oświatowe

fot. Freepik

Wójt Piotr Juszczyk wydał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice. Określiło ono także zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w bieżącym roku szkolnym.

Rodzice maluchów, którzy w okresie wakacyjnym chcą zapewnić swoim pociechom opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, na dokonanie stosownego zgłoszenia będą mieli czas od 29 maja do 9 czerwca.

Na czas dyżurów wakacyjnych przyjmowane będą wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w bieżącym roku.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na dyżur jest niezaleganie w placówce macierzystej z opłatami za żywienie oraz świadczenia udzielane ponad pięciogodzinny bezpłatny pobyt w placówce.

W pierwszej kolejności do korzystania z usług przedszkolnych w okresie wakacyjnym uprawnione są dzieci, których rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pozostają w zatrudnieniu i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego, tym samym niebędący w stanie zapewnić opieki dziecku.

Warunkiem objęcia dziecka dyżurem wakacyjnym jest złożenie w placówce organizującej w danym okresie dyżur wniosku, którego wzór określa dyrektor dyżurującej placówki. Do wniosku należy załączyć inne wymagane w danej placówce dokumenty (np. klauzula RODO, upoważnienie do odbioru dziecka). Druki wniosków i wymaganych załączników będą dostępne na prowadzonych przez placówki oświatowe stronach internetowych.

W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej liczbę miejsc w dyżurującej placówce o przyjęciu dziecka na dyżur będą decydować kolejno kryteria:

1) oboje rodzice lub samotnie wychowujący rodzic pozostają w zatrudnieniu i nie planują we wnioskowanym okresie urlopu wypoczynkowego,

2) kolejność złożenia wniosku zgłoszeniowego do danej placówki.

Wnioski zgłoszeniowe będzie można składać bezpośrednio w placówce, dyżurem której rodzic lub opiekun jest zainteresowany, w terminie od dnia 29 maja do 9 czerwca w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku posiadania przez placówkę wolnych miejsc. Rodzic zainteresowany korzystaniem przez dziecko z opieki w trakcie dyżurowania kilku placówek powinien złożyć wnioski do każdej z nich odrębnie.

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie podana do wiadomości publicznej przez każdą z placówek w terminie do dnia 16 czerwca. Rodzice lub opiekuni prawni zobowiązani są potwierdzić wolę korzystania z dyżuru wakacyjnego w każdej z placówek w terminie do dnia 23 czerwca do godz.

14:00. Brak potwierdzenia będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Ilość miejsc w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych została określona przez dyrektorów placówki w porozumieniu z Wójtem Gminy Kłomnice, uwzględniając realne możliwości organizacyjne placówek. W przypadku konieczności zwiększenia liczby funkcjonujących oddziałów, decyzje w tym zakresie będą rozważane po przeprowadzeniu rekrutacji wakacyjnej.

Pobyt w przedszkolu od godz. 8:00 do godz. 13:00 jest bezpłatny. Rodzice dzieci, które rok szkolny 2022/2023 rozpoczęły jako 5-latki oraz dzieci młodszych, korzystając z opieki przedszkolnej poza wskazanym przedziałem czasowym, winni uiścić opłatę w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy dyżurującej placówki w terminie co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem dyżuru w danej placówce.

Brak wpłaty może skutkować skreśleniem wychowanka z listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur.

Dyrektorzy placówek od dnia przyjęcia wniosku do dnia zakończenia realizacji dyżuru mają prawo do weryfikacji danych zawartych we wniosku w zakresie uczęszczania dziecka do placówki prowadzonej przez Gminę Kłomnice, jak również niezalegania w opłatach za żywienie oraz świadczenia dodatkowe. Na żądanie dyrektora rodzice winni przedłożyć również zaświadczenie o zatrudnieniu, wraz z informacją o niekorzystaniu, w czasie wnioskowanego dyżuru, z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego.

Wykaz dostępnych terminów dyżurów znajduje się w załączniku poniżej.

Dyżury Przedszkoli