Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

więcej informacji na stronie BIP

DODATEK ELEKTRYCZNY

W dniu 17 października 2022 r. została opublikowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127). Ustawa wprowadziła nową formę wsparcia w postaci DODATKU ELEKTRYCZNEGO.

Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny wynosi jednorazowo:

 • 1000 zł
 • 1500 zł (w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym
  w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh)

Do uzyskania dodatku elektrycznego w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa 
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : https://epuap.gov.pl/
 • za pomocą poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach ul. Łąkowa 1 42-270 Zdrowa

Wnioski o wypłatę dodatku należy składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.  Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania. Informację o przyznaniu dodatku elektrycznego wnioskodawca otrzyma na adres e-mail, jeśli będzie wskazany we wniosku. Wypłata dodatku elektrycznego dokonywana będzie na rachunek bankowy podany przez osobę wnioskującą.

 

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsutlacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE
OGŁASZA  KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KŁOMNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 1. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21 listopada 2022 r.
  do dnia 23 listopada 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.
 2. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kłomnicach, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl.

4.Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można zgłaszać osobiście w pok. 109 (I piętro) Urzędu Gminy w Kłomnicach lub pocztą elektroniczną na adres: mlagiewkaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  do dnia 23 listopada 2022 r. do godz. 15.00 na załączonym formularzu.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi Pan Michał Łągiewka inspektor d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.