Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6/79 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U.UE z 2016r, L119, poz. 1) informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Gminy w Kłomnicach jest Pani Katarzyna Duda. Z IOD można się kontaktować pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wójt Gminy Kłomnice gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r, ( tj. Dz. U z 2017r, poz. 1875 z późn. zm.) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może powierzyć/ przekazać Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/ powierzenia danych są przepisy prawa ( np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej- ZUS, PEFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania ( np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).

Dane osobowe przetwarzane przez Wójta Gminy Kłomnice przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy   kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2017r, poz. 1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U z 2018r, poz. 217 z późn. zm.) w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Wójta Gminy Kłomnice. Organem właściwym dla w/w skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe przez Wójta Gminy Kłomnice, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez wydziały merytoryczne Urzędu Gminy Kłomnice.

     Administrator Danych Osobowych

Kłomnice, dnia 25.05.2018r