Kwartalne sprawozdanie sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Kłomnice w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

 

SPRAWOZDANIE ZAWIERA:

  1. Informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru Gminy Kłomnice;
  2. Informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
  3. Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe;

 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391)

Załączniki:
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.doc)Sprawozdanie [ ] 158 kB
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.pdf)Sprawozdanie [ ] 163 kB
Załączniki:
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.doc)Sprawozdanie[ ]158 kB
Pobierz plik (kwartalne sprawozdanie.pdf)Sprawozdanie[ ]163 kB

Ostatnie aktualnosći