Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)


WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika
  2. karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) – 3egzemplarze,
  3. kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie– 3 egzemplarze.
  4. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze.
  5. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia – 3 egzemplarze.
  6. wersja elektroniczna – 1 egzemplarz.
  7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony - 1 egzemplarz
  8. opłaty skarbowe: 205,00 zł.za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, i/lub 17,00zł za ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury

 

OPŁATY:

 

Opłata skarbowa wynosi 205 zł.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o decyzję środowiskową.doc)Wniosek [wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] 58 kB
Pobierz plik (Wniosek o decyzję środowiskową.pdf)Wniosek [wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] 282 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_decyzje_środowiskowa_2017.doc)Wniosek[wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach]75 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_decyzje_środowiskowa_2017.pdf)Wniosek[wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach]310 kB

Ostatnie aktualnosći