WYMAGANE DOKUMENTY:

zdjęcie dowodowe, wypełniony wniosek (formularz zamieszczony poniżej)

 

OPŁATY:

brak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5, konieczne umówienie terminu wizyty pod numerem telefonu: 34 3281 122 wew. 106

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

brak

 

UWAGI:

W dniu 16 marca (środa) rozpocznie się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL. Mieszkańcy Gminy, którzy przyjmują uchodźców w swoich domach proszeni są o poinformowanie ich o obowiązku nadania numeru PESEL oraz o kontakt telefoniczny z Urzędem w celu umówienia wizyty ( tel. 34 3281 122 wew. 106)

Do wydania zaświadczenia z numerem PESEL potrzebne będzie zdjęcie dowodowe oraz wypełniony wniosek, zamieszczony poniżej (w języku ukraińskim i rosyjskim).

W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju oraz w przypadku dzieci i ewentualnie osób objętych instytucją opieki/kurateli - dane osób sprawujących faktyczną pieczę. W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy rejestrujących się w tym trybie. Rejestracja tych danych jest bowiem niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji. Nadawany będzie także Profil Zaufany, który ułatwi dostęp do szeregu usług. Niestety warunkiem jest posiadanie telefonu w polskiej sieci komórkowej oraz adresu mailowego ze znakami w alfabecie łacińskim.

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek w j. ukraińskim

Wniosek w j. rosyjskim

 

OPIS SPRAWY/ ZADANIA:

Wyborca przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisany do spisu wyborców na jego wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborców. Prawidłowość danych zawartych we wniosku sprawdza się z dokumentem stwierdzającym tożsamość wnioskodawcy

 

KOGO DOTYCZY:

Procedura dotyczy obywateli polskich przebywających na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały uprawnionych do korzystania z praw wyborczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wpisanie do spisu wyborców
 • dokument stwierdzający tożsamość

 

OPŁATY: Brak

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Pokój nr 5 Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  z 2007r Nr 190 poz 1360 ze zm.)

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Każdy może wnieść odpowiednio do Wójta, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie di protokołu.

Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji można wnieść skargę, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta do właściwego sądu rejonowego

 

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: -

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.pdf)Wniosek [Wniosek o dopisanie do spisu wyborców] 29 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.pdf)Wniosek[Wniosek o dopisanie do spisu wyborców]29 kB

OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Wymeldowania dokonuje właściwy organ gminy na wniosek strony lub z urzędu decyzją administracyjną osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wniosek o wymeldowanie składa właściciel lokalu

 

KOGO DOTYCZY:

Wnioskodawca – właściciel lokalu oraz osoba, która opuściła miejsce zameldowania na pobyt stały i nie dokonała obowiązku meldunkowego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o wymeldowanie.

kserokopia dokumentu dotyczącego stanu prawnego lokalu mieszkalnego lub budynku prywatnego

 

OPŁATY:

10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

miesiąc

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

UWAGI:

brak

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 657)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1852),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

 

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

brak

 

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Dowód osobisty wydaje organ gminy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały, a w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały – organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty wydania.

Dla osób niepełnoletnich dowód jest ważny 5 lat

Osobom po 65 roku życia  jest ważny na czas nieoznaczony.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych zawartych w tym dowodzie, uszkodzenia, upływu terminu ważności dowodu osobistego.

O wymianę dowodu należy wystąpić:

 • w przypadku zmiany danych – w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie ostatecznej decyzji lub prawomocnego orzeczenia sądu albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska
 • w przypadku uszkodzenia dowodu – niezwłocznie
 • w przypadku upływu terminu ważności – nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu ważne do czasu wydania nowego dokumentu. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dowodu osobistego.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który go wydał.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
 • z dniem zgonu posiadacza
 • z dnie odbioru nowego dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
 • po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmian danych zawartych w dowodzie,
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego

 

KOGO DOTYCZY:

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 • od ukończenia 18 roku życia;
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielska lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.

Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. W przypadku osobistego składania wniosku:
  - 1 kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  - na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
 2. W przypadku elektronicznego składania wniosku:
  - plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,
  - jeżeli zdjęcie osoby przedstawia ją w okularach z ciemnymi szkłami lub osobę w nakryciu głowy należy przesłać zeskanowane orzeczenia lub zaświadczenia,(oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze).
  - wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy zastosowaniu profilu zaufanego ePUAP.

  UWAGA: wniosku nie można wysłać zwykłym mailem, tylko poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub SEKAP

  Wyjaśnienie:
  - osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
  - w uzasadnionych przypadkach - fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

OPŁATY:

brak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

miesiąc

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 
PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1464);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r., poz. 212 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

 

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf)wniosek o wydanie dowodu osobistego[ ]592 kB

WYMAGANE DOKUMENTY:

dowód osobisty, dowód osobisty najemcy, właściciela lokalu oraz dokumenty dotyczące stanu prawnego lokalu (decyzja, umowa najmu, akt własności na lokal)

 

OPŁATY:

brak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

brak

 

UWAGI:

Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy);

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 657)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1852),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami);

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

zgłoszenie pobytu stałegozgłoszenie pobytu stałego

Załączniki:
Pobierz plik (zgłoszenie pobytu stałego.pdf)zgłoszenie pobytu stałego.pdf[Zgłoszenie pobytu stałego ]140 kB

Ostatnie aktualnosći