Dokumenty tożsamości - dowody osobiste

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Dowód osobisty wydaje organ gminy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały, a w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały – organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty wydania.

Dla osób niepełnoletnich dowód jest ważny 5 lat

Osobom po 65 roku życia  jest ważny na czas nieoznaczony.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych zawartych w tym dowodzie, uszkodzenia, upływu terminu ważności dowodu osobistego.

O wymianę dowodu należy wystąpić:

 • w przypadku zmiany danych – w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie ostatecznej decyzji lub prawomocnego orzeczenia sądu albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska
 • w przypadku uszkodzenia dowodu – niezwłocznie
 • w przypadku upływu terminu ważności – nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu ważne do czasu wydania nowego dokumentu. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dowodu osobistego.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który go wydał.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
 • z dniem zgonu posiadacza
 • z dnie odbioru nowego dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
 • po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmian danych zawartych w dowodzie,
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego

 

KOGO DOTYCZY:

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 • od ukończenia 18 roku życia;
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielska lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.

Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. W przypadku osobistego składania wniosku:
  - 1 kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  - na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
 2. W przypadku elektronicznego składania wniosku:
  - plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,
  - jeżeli zdjęcie osoby przedstawia ją w okularach z ciemnymi szkłami lub osobę w nakryciu głowy należy przesłać zeskanowane orzeczenia lub zaświadczenia,(oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze).
  - wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy zastosowaniu profilu zaufanego ePUAP.

  UWAGA: wniosku nie można wysłać zwykłym mailem, tylko poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub SEKAP

  Wyjaśnienie:
  - osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
  - w uzasadnionych przypadkach - fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

OPŁATY:

brak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

miesiąc

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy występuje jedynie w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 
PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1464);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r., poz. 212 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

 

ZAŁĄCZNIKI:

brak

 

PLIKI DO POBRANIA:

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf)wniosek o wydanie dowodu osobistego[ ]592 kB

Ostatnie aktualnosći