Ogólny opis sprawy:

Na podstawie art. 122. ustawy Prawo Oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Koszt kształcenia młodocianych pracowników jest finansowany ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez wojewodę. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

  1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę;

- umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

- dyplom, świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki;

- dokument potwierdzający zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym;

- zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- oświadczenie o niepodleganiu ustawie o rachunkowości lub oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.

 

OPŁATY: brak

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:  Urząd Gminy Kłomnice (sekretariat,  informacja - pokój 109)

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI:

Wójt Gminy Kłomnice załatwia sprawę przez wydanie decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy. Natomiast wypłata dofinansowania następuje w ciągu 30 dni od daty otrzymania środków finansowych ze Śląskiego urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice.

 

UWAGA:

Pracodawca powinien zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego. Powyższa informacja jest niezbędna w celu określenia rzeczywistego zapotrzebowania w roku bieżącym na środki Funduszu Pracy oraz podpisania umowy z wojewodą o przekazaniu powyższych środków dla gminy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art.37 ust.1,2a, 7, art.39 (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244, poz. 1626)
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz.311, z późn.zm.)
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Załączniki:
Pobierz plik (form_pomoc_de_minimis.xls)Formularz [pomoc de minimis] 141 kB
Pobierz plik (oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości] 133 kB
Pobierz plik (oświadczenie o powiazanych jedn.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o powiązanych jednostkach] 258 kB
Pobierz plik (oświadczenie o połączeniu.pdf)Oświadczenie [oświadczenie o połączeniu] 206 kB
Pobierz plik (pomoc de minimis - formularz i instrukcja.pdf)Formularz i instrukcja [pomoc de minimis - formularz i instrukcja] 325 kB
Pobierz plik (wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf)Wniosek [wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika] 177 kB
Pobierz plik (zawiad. o zaw.umowy z młodocianym prac.pdf)Zawiadomienie [zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem] 163 kB
Załączniki:
Pobierz plik (form_pomoc_de_minimis.xls)Formularz[pomoc de minimis]141 kB
Pobierz plik (nowy wzór wniosku.pdf)Wniosek[wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika]293 kB
Pobierz plik (oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości.pdf)Oświadczenie[oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczośći zgodnie z ustawą o rachunkowości]133 kB
Pobierz plik (oświadczenie o powiazanych jedn.pdf)Oświadczenie[oświadczenie o powiązanych jednostkach]258 kB
Pobierz plik (oświadczenie o połączeniu.pdf)Oświadczenie[oświadczenie o połączeniu]206 kB
Pobierz plik (pomoc de minimis - formularz i instrukcja.pdf)Formularz i instrukcja[pomoc de minimis - formularz i instrukcja]325 kB
Pobierz plik (zawiad. o zaw.umowy z młodocianym prac.pdf)Zawiadomienie[zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem]163 kB

Ostatnie aktualnosći