Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Od 1 stycznia 2019 r. weszły nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz – co jest nowością – do chowu lub hodowli bydła. Limit zwrotu podatku został zwiększony z dotychczas obowiązujących 86 litrów oleju napędowego na hektar, do 100 litrów na hektar, co oznacza, że do takiej ilości zakupionego paliwa będzie przysługiwał zwrot akcyzy. Stawka zwrotu podatku akcyzowego na rok 2019 nie uległa zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. Oznacza to że rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100,00 zł zwrotu podatku akcyzowego.

Dodatkowe środki otrzymają hodowcy bydła.  Będą oni mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku (czyli w 2019 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku). Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą 1 DJP bydła otrzyma dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 30,00 złotych. Rolnicy jednak nie będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystywane przy chowie świń, owiec, drobiu czy innych zwierząt. 

W związku z powyższym hodowcy bydła będą musieli zadbać także o dodatkowe formalności. Do wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. A po takie zaświadczenie trzeba będzie się udać wcześniej do ARiMR.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenia z ARMIR o średniej rocznej liczbie  bydła w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego(w przypadku chowu lub hodowli bydła) 

 

TERMINY, W KTÓRYCH PRODUCENCI ROLNI MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO:

 • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego – producenci rolni powinni złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia
 • od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia - producenci rolni powinni złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca

 

OPŁATY:

Brak opłaty skarbowej za wydanie decyzji

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice, referat Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 208)

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

 

UWAGI:

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W świetle powyższego na fakturze VAT nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340, zm. z 2018 r. poz. 2244 i poz. 2247).

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła.docx)Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła [ ] 22 kB
Pobierz plik (Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego [ ] 871 kB

Ostatnie aktualnosći