Półroczne sprawozdanie sporządzane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

OGÓLNY OPIS SPRAWY:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzenia półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Kłomnice w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

SPRAWOZDANIE ZAWIERA:

  1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
  2. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
    - przekazanych do składowania na składowisku odpadów;
    - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
  3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
  4. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Urząd Gminy Kłomnice, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - pokój 201.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

Załączniki:
Pobierz plik (1 Wzor_polrocznego_sprawozdania_podmiotu_odbierajacego_odpady_komunalne_od_wlascicieli_nieruchomosci.doc)Sprawozdanie [ ] 222 kB

 

Załączniki:
Pobierz plik (1 Wzor_polrocznego_sprawozdania_podmiotu_odbierajacego_odpady_komunalne_od_wlascicieli_nieruchomosci.doc)Sprawozdanie[ ]222 kB

Ostatnie aktualnosći