Projekt CIS

Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice (lider  projektu) wspólnie z Gminą KŁOMNICE (partner Projektu),
w imieniu którego występuje Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach jako realizator Projektu po stronie partnera

ogłaszają

nabór uczestników do realizowanego Projektu  pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach-szansą na skuteczną reintegracje społeczno-zawodową”,
projektu nr projektu: WND_RPSL.09.01.05-24-0610/16-001. (Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach zaprasza do składania ofert. Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

{attachments}

Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach zaprasza do składania ofert. Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Zamawiającym jest Gmina KŁOMNICE( partner Projektu), w imieniu którego występuje Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach jako realizator Projektu po stronie partnera z siedzibą 42 – 270 Kłomnice, przy ul. Strażackiej 18 A wraz z Fundacją na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice (lider projektu). 

Zapytania dotyczą:

  • Zakup materiałów i elementów roboczych do narzędzi do warsztatów remontowo-brukarskiego do Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
  • Zakup karmy dla zwierząt do warsztatu opieki nad zwierzętami z prowadzeniem hotelu
  • Zakup materiałów i akcesoriów ogrodowych do warsztatów porządkowego z elementami ogrodnictwa