Projekt CIS

Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice wspólnie z Gminą Kłomnice, w imieniu którego występuje Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach jako realizator Projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach-szansą na skuteczną reintegracje społeczno-zawodową”, ogłaszają nabór uzupełniający uczestników do realizowanego Projektu na okres pierwszego cyklu realizacji projektu 1.01.2017-31.12.2017. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie uzupełniające.docx)Ogłoszenie o naborze[ ]1058 kB

W związku z realizacją projektu pn.: „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - szansą na skuteczną reintegracje społeczno-zawodową”  zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej, dotyczącej zakupu i dostawy nowych maszyn i urządzeń mechanicznych będących wyposażeniem warsztatu porządkowego z elementami ogrodnictwa do Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach na potrzeby realizacji w/w projektu.

Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice (lider projektu) wspólnie z Gminą KŁOMNICE (partner Projektu), w imieniu którego występuje Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach jako realizator Projektu po stronie partnera rozpoczął realizację projektu Projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach-szansą na skuteczną reintegracje społeczno-zawodową”projektu nr projektu: WND_RPSL.09.01.05-24-0610/16-001. (Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.