Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie świadczeń zdrowotnych, oraz ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym wraz z zadaszonym przylegającym terenem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej.

 więcej informacji można uzyskać w BIP:

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=779&x=2&y=2013&n_id=8346

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=779&x=2&y=2013&n_id=8345

PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KŁOMNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU KLUBU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W GMINIE KŁOMNICE W 2024 ROKU