Komunikaty

XLIII Sesja Rady Gminy Kłomnice

POSTANOWIENIE  NR  9/2022

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.09.2022r.

w sprawie zwołania XLIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 15.09.2022r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr. 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLIII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 rok- uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 – uchwała.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kłomnice ,
  b. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kłomnice,
  c. przekazania wniosku zgodnie z właściwością Wójtowi Gminy Kłomnice.
 10. Rozpatrzenie skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Kłomnice.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.  

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.