Komunikaty

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Kłomnice w 2022 roku

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kłomnice za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy (maksymalnie 15 osób). Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kłomnice odbędzie się 21 czerwca 2022 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek), do godziny 15:30 w punkcie informacyjnym (parter) Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 20 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie na Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kłomnice.

                                                                                  

                         Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

                                                              Bartłomiej Żurek