Komunikaty

XXXIV Sesja Rady Gminy Kłomnice

P O S T A N O W I E N I E  NR  9/2021

 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.12.2021 r.

w sprawie zwołania XXXIV Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

                          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2021 r. poz.1372 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

 • § 1. Zwołać na dzień 21.12.2021r. (wtorek ) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXIV Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2022 rok – uchwała

     a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta       Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem

        i materiałami informacyjnymi.  

     9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2022–2030 – uchwała.

      a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030.

    10.Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok – uchwała.

    11. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 – uchwała.

    12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice,

c)nadania nazwy ulicy drodze publicznej położonej w miejscowości Kłomnice,

d) nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Kłomnice

e)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.,

f) udzielenia pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie na rok 2022,

g) ustalenia wysokości składników wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kłomnice,

h) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania radnym Rady Gminy Kłomnice diet i zwrotu kosztów podróży służbowej,

i) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej,

j) przekazania wniosku Pani J.M. zgodnie z właściwością.

    13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

  

 • § 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .
 • § 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.

 • §4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, które ogranicza liczbę osób uczestniczących w zgromadzeniach, ogranicza się udział publiczności w obradach rady.

Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w Internecie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.