Komunikaty

XXXI Sesja Rady Gminy Kłomnice

Zgodnie z Postanowieniem nr 6/2021 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 19.10.2021 r. XXXI Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

OR-RG.0002.6.2021

P O S T A N O W I E N I E  NR  6/2021 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.10.2021r.

w sprawie zwołania XXXI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2020 r., poz.713 ze. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 19.10.2021r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXI Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok – uchwała
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmiany uchwały nr 6/II/2018 w sprawie powołania Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa,
  b. zmiany uchwały nr 7/II/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy,
  c. zmiany uchwały nr 264/XXX/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.09.2021r. sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2021r.,
  d. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rzerzęczyce dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku,
  e. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chorzenice,
  f. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Michałów Rudnicki,
  g. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej,
  h. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
  i. zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso,
  j. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad sesji. 

  

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,

 

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, które ogranicza liczbę osób uczestniczących w zgromadzeniach, ogranicza się udział publiczności w obradach rady.

Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w Internecie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.