Małe Granty

Oferta organizacji pozarządowej złożona poza otwartym konkursem ofert.

W dniu 01.10.2018 r. do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Kłomnice z Kłomnic. Oferta pt. „Fair play-OK” dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym w Sołectwach Gminy Kłomnice w 2018 roku.

W/w oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395). W dniu 01.10.2018 r. oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, do Urzędu Gminy Kłomnice, pokój 202a.

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta.pdf)Oferta.pdf[ ]771 kB