Komunikaty

XXXIII Sesji Rady Gminy Kłomnice

POSTANOWIENIE  NR  4/2017

   

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie zwołania XXXIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.,poz.446 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§1. Zwołać na dzień 21.06.2017r. (środa) o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXIII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok:
  a) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2016 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
  c) przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
  d) przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
  b) Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice,
  c) Zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Kłomnice za 2016 rok.
 9. Zmiany w budżecie gminy na rok 2017 – uchwała.
 10. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 – uchwały.
 11. Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłomnice.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – uchwała.
 3. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice – uchwała.
 4. Zamknięcie obrad sesji. 

  §2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .
  §3. Na obrady sesji należy zaprosić :
 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.