Komunikaty

Otwarte konkursy ofert

Ruszyły otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice.

Łączna wartość środków przeznaczonych przez Gminę Kłomnice ww. konkursach dla organizacji pozarządowych w 2017 roku to 263 tys. zł. Nabory ofert trwają do 27 lutego.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu.