Komunikaty

XXXVIII Sesja Rady Gminy Kłomnice

 

P O S T A N O W I E N I E  NR 4/2022 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.03.2022r.

w sprawie zwołania XXXVIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2022 r. poz.559)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 06.04.2022r. (środa) o godz. 9:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr. 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXVIII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy oraz protokołu z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 - uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:|
  a. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2022,
  b. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Karczewice,
  c. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice,
  d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  e. wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Kłomnice, na rzecz dotychczasowego użytkowania wieczystego,
  f. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025,
  g. udzielenia dotacji celowej dla Powiatowi Częstochowskiemu,
  h. zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
  i. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice,
  j. przekazania wniosku według właściwości,
  k. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

 informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

11.Wolne wnioski i komunikaty.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić:

- Skarbnika i Sekretarza Gminy,

- Radcę Prawnego Urzędu Gminy.

§ 4. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”.