Rolnictwo

Kalendarz Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego Łoś w Częstochowie w sezonie łowieckim 2019/2020r

Kalendarz w załączniku.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu a w przypadku jego braku – numer działki ewidencyjnej.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Załączniki:
Pobierz plik (Łoś.pdf)Łoś.pdf[ ]287 kB