Menu

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kłomnice

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Kłomnice do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu, Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania wniosków dotyczących wykonania prac polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Na podstawie wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości Gmina Kłomnice wystąpi do Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, WFOŚiGW w Katowicach podpisze z Gminą stosowną umowę. Wykonawcą zadania na terenie gminy będzie firma wybrana przez tut. Urząd w drodze przetargu. Zadanie obejmuje koszty odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować demontażu pokryć azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

 Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2017r. w Urzędzie Gminy Kłomnice, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój 201.

 Do wniosku należy dołączyć:

  • kolorowe zdjęcie zgromadzonego na działce azbestu, wraz z opisem zawierającym dokładny adres;

Wzory wniosków do wypełnienia znajdują się w załaczniku oraz w pokoju nr 201, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Kłomnicach  (tel. 34 328 11 22 wew. 147).

Słowa kluczowe:
© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu