Gospodarka komunalna

Konsultacje społeczne w sprawach dotyczących utrzymania czystości

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły w BIP

 

 

Słowa kluczowe: