Gospodarka komunalna

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE KŁOMNICE

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od dnia 1 lutego 2022 r.

zmianie uległa wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:


28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,


56,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych kompostownikach przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosi 2,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, wykazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warunkiem uzyskania powyższego zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy określono następująco:

 • do 15 marca każdego roku za styczeń i luty z dołu, a za marzec z góry,
 • do 15 maja każdego roku za kwiecień z dołu, a za maj i czerwiec z góry,
 • do 15 września każdego roku za lipiec i sierpień z dołu, a za wrzesień z góry,
 • do 15 listopada każdego roku za październik z dołu, a za listopad i grudzień z góry,

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Kłomnice, w banku lub przelewem na konto bankowe Gminy.

Numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty za odbiór odpadów:

BS Kłomnice 65 8437 0002 2015 0930 0039 0003

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone powyżej. Sołtysi przyjmują wpłaty tylko w kwartalnych terminach płatności.

Urząd Gminy Kłomnice zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy dokonują wpłat za odbiór odpadów w formie przelewu, aby w tytule umieszczali następujące informację:

 • „wywóz odpadów za miesiąc / kwartał .....”, a także
 • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
 • adres nieruchomości, z której odbierane są odpady.

Pozwoli to wyeliminować trudności związane z odpowiednim zaksięgowaniem wpłaty.

W przypadku gdy:

 • pojemniki na odpady komunalne nie zostały dostarczone,
 • z nieruchomości nie zostały odebrane odpady komunalne w wyznaczonym terminie,
 • wystąpią inne okoliczności związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami na terenie gminy Kłomnice,

prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Kłomnice (II piętro- pokój 201) lub o kontakt telefoniczny: (34) 328 11 22 wew. 119.

POJEMNIKI NA ODPADY

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice, pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i szkło uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Pojemnik na popiół z palenisk domowych wstawiany jest po uprzednim złożeniu wniosku do tut. Urzędu.

Typ gospodarstwa domowego

Liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe

Pojemnik (kubeł)

na odpady zmieszane

Pojemnik (kubeł)

na szkło

Pojemnik (kubeł)

na popiół

Małe

1 do 3

120 l

120l

120l

 lub

240l

Średnie

4 do 6

240 l

120l

Duże

powyżej 6

360 l

240l

Informujemy mieszkańców, iż worki na odpady zbierane selektywnie dostarczane są w dniu odbioru odpadów na tzw. wymianę, czyli ilość worków oddanych równa się ilości worków otrzymanych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW

 • Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

- z nieruchomości zamieszkałych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,

- z nieruchomości zamieszkałych z budynków wielolokalowych – raz na tydzień w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,

 • Papier (worek niebieski) – raz na miesiąc,
 • Metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe (worek żółty) – raz na miesiąc,
 • Szkło (pojemnik zielony) – raz na dwa miesiące,

 

 • Bioodpady (worek brązowy) –

- z nieruchomości zamieszkałych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,

- z nieruchomości zamieszkałych z budynków wielolokalowych – raz na tydzień w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,

 • Popiół z palenisk

- w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień – raz na miesiąc,

- w miesiącach maj, czerwiec – raz w miesiącu czerwcu,

- w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień – raz w miesiącu wrześniu,

- w miesiącach październik, listopad, grudzień – raz na miesiąc.

 • Odpady wielkogabarytowe - zbiórka dwa razy w roku sprzed posesji,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –  zbiórka dwa razy w roku sprzed posesji przy odbiorze odpadów wielkogabarytowych lub sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu w tut. Urzędzie (II piętro- pokój 201) lub telefonicznie pod nr: (34) 328 11 22 wew. 119.

 

UWAGA

ZMIANA ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

 

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji (np. ilość osób zamieszkujących
w gospodarstwie domowym), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.