Gospodarka komunalna

Gospodarka odpadami w Gminie Kłomnice

Gospodarka odpadami w Gminie Kłomnice

Wysokość stawki opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe oraz od sposobu zbierania odpadów (segregowane, niesegregowane).

Typ gospodarstwa domowego Liczba osób zamieszkujących gospodarstwo Miesięczna opłata za odpady segregowane Miesięczna opłata za odpady niesegregowane
Jedna osoba 1 10 zł 20 zł
Małe 2 do 3 17 zł 34 zł
Średnie 4 do 6 27 zł 54 zł
Duże powyżej 6 37 zł 74 zł

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy określono następująco:

 • do 15 marca każdego roku za styczeń i luty z dołu, a za marzec z góry,
 • do 15 maja każdego roku za kwiecień z dołu, a za maj i czerwiec z góry,
 • do 15 września każdego roku za lipiec i sierpień z dołu, a za wrzesień z góry,
 • do 15 listopada każdego roku za październik z dołu, a za listopad i grudzień z góry,

 Opłatę śmieciową można uiszczać u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Kłomnice, w banku lub przelewem na konto bankowe Gminy.

Numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty za odbiór odpadów:

B.S. Kłomnice 49 8264 0002 2000 0000 0039 0148

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określone powyżej. Sołtysi przyjmują wpłaty tylko w kwartalnych terminach płatności.

Urząd Gminy Kłomnice zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy dokonują wpłat za odbiór odpadów w formie przelewu, aby w tytule umieszczali następujące informację:

 • „wywóz odpadów za miesiąc / kwartał .....”, a także
 • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
 • adres nieruchomości, z której odbierane są odpady.

Pozwoli to wyeliminować trudności związane z odpowiednim zaksięgowaniem wpłaty.

W przypadku gdy:

 • pojemniki na odpady komunalne nie zostały dostarczone,
 • z nieruchomości nie zostały odebrane odpady komunalne w wyznaczonym terminie,
 • wystąpią inne okoliczności związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami na terenie gminy Kłomnice,

Prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Kłomnice (II pietro - pokój 201) lub o kontakt telfoniczny: /34/ 3281 122 w.119

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice, pojemność pojemników na odpady zmieszane i szkło uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Pojemnik na popiół wstawiany jest po uprzednim złożeniu wniosku do tut. Urzędu.

Typ gospodarstwa domowego Liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe Pojemnik (kubeł) na odpady zmieszane Pojemnik (kubeł) na szkło Pojemnik (kubeł) na popiół
Małe 1 do 3 120 l 120l 120l lub 240l
Średnie 4 do 6 240 l 120l
Duże powyżej 6 360 l 240l

Informujemy mieszkańców, iż worki na odpady zbierane selektywnie dostarczane są w dniu odbioru odpadów na tzw. wymianę, czyli ilość worków oddanych równa się ilości worków otrzymanych.

Częstotliwość odbioru odpadów

 • Odpady zmieszane – raz w miesiącu,
 • Papier, metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe (worek niebieski) – raz w miesiącu,
 • Szkło – co drugi miesiąc,
 • Bioodpady (worek brązowy) – raz w miesiącu, a od kwietnia do września dwa razy w miesiącu,
 • Popiół
 1. styczeń, luty, marzec, kwiecień- raz na miesiąc,
 2. maj, czerwiec- raz w miesiącu czerwcu,
 3. lipiec, sierpień, wrzesień- raz w miesiącu wrześniu,
 4. październik, listopad, grudzień- raz na miesiąc.
 • Odpady wielkogabarytowe- zbiórka dwa razy w roku sprzed posesji,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- raz w miesiącu sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu w tut. Urzędzie (II piętro- pokój 201) lub telefonicznie pod nr: 34 328 11 22 w. 119.

UWAGA!!!

Zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji (np. ilość osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym), właściciel nieruchomości powinien w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany, złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu