Gospodarka komunalna

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły w BIP

 

 

Słowa kluczowe:

Informujemy mieszkańców, że zmieniony został Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
PSZOK będzie czynny w czwartki od godziny 8.00 do 15.30 a w pierwszy czwartek miesiąca od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem czwartków przypadających w miesiącach listopad-luty  ze względu na trudne warunki atmosferyczne gdzie wyznacza się godziny otwarcia od 8.00 do 15.00.

Słowa kluczowe:
© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu